مدیریت فرایند کسب و کار - BPMS

مدیریت فرایند کسب و کار - BPMS

 

امروزه کسب وکارها باتغییرات سریعی روبروهستند ودرفضای رقابتی کنونی، سازمانی میتواند به حیات خود ادامه دهد که سازوکارهای لازم رابرای رویارویی بااین تغییرات دارا باشد. یکی ازرویکردهای جدیدی که به حیات سازمانها درفضای پررقابت امروز کمک میکند، رویکرد فرایند محوری وحرکت سازمان بسمت فرایند گرایی میباشد.

بطور خلاصه‌ نرم افزار مدیریت فرایند کسب وکار ساینا (Sayna BPMS) رویکردی برای شناسایی، طراحی، اجرا، مستندسازی، پایش وکنترل فرایندهای سازمان می‌باشد. این نرم‌افزار حاکمیتی را درسازمان برای افزایش چابکی و کارایی، فراهم میاورد وبه سازمان اجازه میدهد بتواند عملیات سازمانرا بااهداف راهبردی، هم راستا نماید.

بابکارگیری یک «سیستم مدیریت فرایند کسب کار» سازمان قابلیت پیدا میکند در«هرزمان، هرتغییری» راایجاد نموده واین زمینه‌ساز پیشرفت مستمر خواهد بود.

مدیریت فرایند کسب وکار ساینا | اتوماسیون اداری

درصورتیکه نرم افزار مدیریت فرایند کسب وکار ساینا (Sayna BPMS) درسازمان اجرا شود، میتوان اعلام نمود که سازمان یک سازمان فرایند محور است. بعبارت دقیقتر، BPMS تعاملهای جاری بین افراد، سیستمهای اطلاعاتی وفرایندهای کسب وکاررا هماهنگ میسازد. درواقع باپیاده‌سازی BPMS، شرکتها قادرند فرایندهای کسب و کار سازمان خودرا هماهنگ کرده وبهبود وارتقا بخشند. به دیگر سخن این مشتریان وارباب رجوعان سازمان هستند که ازBPMS بهره‌مند میشوند چراکه با«مدیریت فرایند کسب وکار» مشتری یا ارباب رجوع میتواند اطلاعات ومحصولات راهرچه سریعتر دریافت کند واین امر رضایت آنهارا بدنبال دارد وافزایش رضایتمندی نیز مترادف باسود بیشتر سازمان میباشد.
نرم افزار مدیریت فرایند کسب وکار ساینا در7 مرحله فرایند سازمان رادریافت میدارد وپس ازطی مراحل نرم افزار فرایند محوری راتولید وارائه خواهد نمود. امکانات این7 مرحله درادامه شرح داده شده است:

برای طراحی فرایند محیطی ساده وباکارایی بالا دراختیار کاربر قرار میگیرد. کاربر بااستفاده اززبان استاندارد BPMN فرایند را طراحی مینماید. امکان شکستن یک فرایند درچند زیر فرایند بسادگی دراینسیستم محیا شده است وکاربر میتواند برای ایجاد نظم درمدل فرایند یک فرایند بزرگ را بچند قسمت تقسیم نموده وبشکل ساده تری مدل فرایند را بسیستم ارائه کند. 

یکی ازبخش های قدرتمند نرم افزار BPM ساینا قابلیت طراحی مدل داده برای یک فرایند میباشد. بعبارتی دراینبخش مدل ذخیره سازی اطلاعات تعریف میگردد. مدل داده تعریف شده را میتوان درفرایند اصلی ویا سایر فرایند ها استفاده نمود. بنابراینبااینقابلیت میتوان بانرم افزار BPM ساینا بسیاری ازبرنامه های کاربردی سازمان را بصورت یکپارچه طراحی نمود وبین تمامی فرم های سازمان وفرایند های آن نیز یکپارچگی ایجاد کرد. همچنین دراینمدل داده میتوان موجودیت های دیگری ازسایر پایگاه داده سازمان اضافه کرد (اینپایگاه های داده میتوانند MS SQL Serverویا Oracle باشند).

طراحی فرم های سازمانی بصورت دلخواه ازویژگی های مهم ایننرم افزار است. محیطی ساده که میتوان باDrag and Drop بطراحی فرم های سازمانی پرداخت. ازویژگی های اساسی ایننرم افزار که باعث افزایش سرعت وسهولت درطراحی فرایند میگردد محیط تحت ویندوز برای طراحی فرم های سازمانی است (هرچند که اینفرم ها بصورت تحت وب درسیستم اتوماسیون اداری برای کاربر نمایان میشوند.

درفرایند کار همواره شروطی وجود دارد که مسیر اجرای فرایند را تعیین مینماید. دراینقسمت قواعد مربوط بهر شرط که نماد آن لوزی است، تعیین میشود. دراینقسمت فرایندی که دربخش اول طراحی شده است نمایان میشود وکاربر میتواند ازقواعد ساده یا بسیار پیشرفته برای تعیین مسیریابی فرایند استفاده نماید. درقواعد پیشرفته ای که کاربر میتواند تعریف نماید امکان مراجعه بسایر سیستم های سازمانی نیز فراهم گردیده، برای مثال میتوان برای تعیین مسیر فرایند بسیستم حسابداری مراجعه نمود ووضعیت خاصی درحساب مشتری چک کرد وبر اساس آن مسیر فرایند را تعیین نمود. برای مراجعه باسایر سیستم ها برای حفط امنیت بیشتر وجلوگیری ازمخطوش شدن اطلاعات ازWeb Service ها استفاده میگردد. دراینبخش کاربر میتواند بااستفاده ازنماد های گرافیکی ساده بتعریف شروط بپردازد ودرصورت نیازوجهت رفع هرگونه محدودیت قابلیت استفاده اززبان استاندارد javascript نیز فراهم گردیده است. 

هر فعالیت ازفرایند را افراد خاصی درسازمان بانجام میرسانند که بآن ایفا کنندگان گفته میشود. دراینبخش ازنرم افزار ایفا کننده گان فعالیت های تعریف شده درفرایند تعیین میگردند. ایفا کنندگان میتوانند باطور مستقیم یا باپیروی ازمنطق خاصی انتخاب شوند. برای انتخاب ایفا کنندگان بااستفاده ازشروط اختصاصی، ابزار های گرافیکی وساده ای برای کاربر مهیا گردیده وقابلیت استفاده ازوب سرویس ها نیز دراینبخش مهیا گردیده است.

اینبخش بصورت اختیاری درسیستم تعبیه شده است. اینبخش میتواند برای بالابردن سطح یکپارچگی باسایر سیستم های کاربردی سازمان مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال درخاتمه فرایند مرخصی نیازاست سوابق آن درسیستم حقوق ودستمزد (که توسط شرکت دیگری ارائه گردیده است) ثبت گردد. بااستفاده ازاینقابلیت میتوان درحین فرایند، سیستم های سازمانی را نیز بیکدیگر متصل نمود که برای تبادل اطلاعات دراینبخش نیز استاندارد وب سرویس پشتیبانی شده است.

طی 6 گام گذشته، فرایند بطور کامل تعریف گردیده واکنون کاربر میتواند ازطریق سیستم اتوماسیون باستفاده ازفرایند تعریف شده بپردازد. کاربر درسیستم اتوماسیون میتواند یک جریان کار جدید ایجاد نماید وپس ازتکمیل فرم آنرا بمرحله بعدی بفرستد. مسیر فرم بصورت خودکار توسط موتور BPM هدایت میشود. هر کاربر نسبت بسطح دسترسی میتواند گزارشات خاصی ازفرایند را برای خود ایجاد نماید. برای ایجاد اینگزارشات ابزارهایی درسیستم  

اتوماسیون دراختیار کاربر قرار میگیرد که میتواند ازاینطریق گزارشات دلخواه خود را طراحی نماید. ازسویی قابلیت تعریف گزارشات عمومی نیز درمحیط تعریف فرایند، فراهم شده است

1- طراحی مدل فرایند (Process Modeler)

برای طراحی فرایند محیطی ساده وباکارایی بالا دراختیار کاربر قرار میگیرد. کاربر بااستفاده اززبان استاندارد BPMN فرایندرا طراحی مینماید. امکان شکستن یک فرایند درچند زیرفرایند بسادگی دراین سیستم محیا شده است وکاربر میتواند برای ایجاد نظم درمدل فرایند یک فرایند بزرگ رابه چند قسمت تقسیم نموده وبه شکل ساده تری مدل فرایند رابه سیستم ارائه کند. 

2- طراحی مدل داده (Data Model)

یکی ازبخشهای قدرتمند نرم افزار BPMS ساینا قابلیت طراحی مدل داده برای یک فرایند میباشد. بعبارتی دراین بخش، مدل ذخیره سازی اطلاعات تعریف میگردد. مدل داده تعریف شده رامیتوان درفرایند اصلی ویا سایر فرایندها استفاده نمود. بنابراین بااین قابلیت میتوان بانرم افزار BPMS ساینا بسیاری ازبرنامه های کاربردی سازمان رابصورت یکپارچه طراحی نمود وبین تمامی فرمهای سازمان وفرایندهای آن نیزیکپارچگی ایجاد کرد. همچنین دراین مدل داده میتوان موجودیتهای دیگری ازسایر پایگاه داده سازمان اضافه کرد (این پایگاههای داده میتوانند MS SQL Serverویا Oracle باشند).

3- طراحی فرمها (Form Generator)

طراحی فرمهای سازمانی بصورت دلخواه ازویژگیهای مهم این نرم افزار است. محیطی ساده که میتوان باDrag and Drop بطراحی فرمهای سازمانی پرداخت. ازویژگیهای اساسی این نرم افزارکه باعث افزایش سرعت وسهولت درطراحی فرایند میگردد محیط تحت ویندوز برای طراحی فرمهای سازمانی است (هرچند که این فرمها بصورت تحت وب درسیستم اتوماسیون اداری برای کاربر نمایان میشوند.)

4- تعیین قواعد کسب وکار (Business Rules)

درفرایند کار همواره شروطی وجود داردکه مسیر اجرای فرایندرا تعیین مینماید. دراین قسمت قواعد مربوط به هرشرط که نماد آن لوزی است، تعیین میشود. دراین قسمت فرایندی که دربخش اول طراحی شده است نمایان میشود وکاربر میتواند ازقواعد ساده یابسیار پیشرفته برای تعیین مسیریابی فرایند استفاده نماید. درقواعد پیشرفته ای که کاربر میتواند تعریف نماید امکان مراجعه بسایر سیستمهای سازمانی نیز فراهم گردیده، برای مثال میتوان برای تعیین مسیر فرایندبه سیستم حسابداری مراجعه نمود ووضعیت خاصی درحساب مشتری چک کرد وبراساس آن مسیر فرایندرا تعیین نمود. برای مراجعه باسایر سیستمها برای حفط امنیت بیشتر وجلوگیری ازمخدوش شدن اطلاعات ازWeb Serviceها استفاده میگردد. دراین بخش کاربر میتواند بااستفاده ازنمادهای گرافیکی ساده به تعریف شروط بپردازد ودرصورت نیازوجهت رفع هرگونه محدودیت قابلیت استفاده اززبان استاندارد javascript نیز فراهم گردیده است.

5- تعیین ایفاکنندگان فعالیتها (Role Engine)

هرفعالیت ازفرایندرا افراد خاصی درسازمان بانجام میرسانند که بآن ایفاکنندگان گفته میشود. دراین بخش ازنرم افزار ایفاکنندگان فعالیتهای تعریف شده درفرایند تعیین میگردند. ایفاکنندگان میتوانند بطور مستقیم یاباپیروی ازمنطق خاصی انتخاب شوند. برای انتخاب ایفاکنندگان بااستفاده ازشروط اختصاصی، ابزارهای گرافیکی وساده‌ای برای کاربر مهیا گردیده وقابلیت استفاده ازوب سرویسها نیز دراین بخش مهیا گردیده است.

6 -یکپارچگی باسایر سیستمها یا پایگاههای داده (Collaboration)

این بخش که بصورت اختیاری درسیستم تعبیه شده است؛ میتواند برای بالابردن سطح یکپارچگی باسایر سیستمهای کاربردی سازمان مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال درخاتمه فرایند مرخصی نیازاست سوابق آن درسیستم حقوق ودستمزد (که توسط شرکت دیگری ارائه گردیده است) ثبت گردد. بااستفاده ازاین قابلیت میتوان درحین فرایند، سیستمهای سازمانی رانیز بیکدیگر متصل نمود که برای تبادل اطلاعات دراین بخش نیز استاندارد وب سرویس پشتیبانی شده است.

7- اجرای فرایند (Run Process)

طی 6 گام گذشته، فرایند بطور کامل تعریف گردیده واکنون کاربر میتواند ازطریق سیستم اتوماسیون باستفاده ازفرایند تعریف شده بپردازد. کاربر درسیستم اتوماسیون میتواند یک جریان کار جدید ایجاد نماید وپس ازتکمیل فرم آنرا بمرحله بعدی بفرستد. مسیر فرم بصورت خودکار توسط موتور BPM هدایت میشود. هر کاربر نسبت بسطح دسترسی میتواند گزارشات خاصی ازفرایند را برای خود ایجاد نماید. برای ایجاد اینگزارشات ابزارهایی درسیستم

اتوماسیون دراختیار کاربر قرار میگیرد که میتواند ازاینطریق گزارشات دلخواه خود را طراحی نماید. ازسویی قابلیت تعریف گزارشات عمومی نیز درمحیط تعریف فرایند، فراهم شده است

طی 6 گام گذشته، فرایند بطور کامل تعریف گردیده واکنون کاربر میتواند ازطریق سیستم اتوماسیون باستفاده ازفرایند تعریف شده بپردازد. کاربر درسیستم اتوماسیون میتواند یک جریان کار جدید ایجاد نماید وپس ازتکمیل فرم آنرا بمرحله بعدی بفرستد. مسیر فرم بصورت خودکار توسط موتور BPM هدایت میشود. هر کاربر نسبت بسطح دسترسی میتواند گزارشات خاصی ازفرایند را برای خود ایجاد نماید. برای ایجاد اینگزارشات ابزارهایی درسیستم

اتوماسیون دراختیار کاربر قرار میگیرد که میتواند ازاینطریق گزارشات دلخواه خود را طراحی نماید. ازسویی قابلیت تعریف گزارشات عمومی نیز درمحیط تعریف فرایند، فراهم شده است

طی 6 گام گذشته، فرایند بطور کامل تعریف گردیده واکنون کاربر میتواند ازطریق سیستم اتوماسیون اداری باستفاده ازفرایند تعریف شده بپردازد. کاربر درسیستم اتوماسیون میتواند یک جریان کار جدید ایجاد نماید وپس ازتکمیل فرم آنرا بمرحله بعدی بفرستد. مسیر فرم بصورت خودکار توسط موتور BPMS هدایت میشود. هرکاربر نسبت به سطح دسترسی میتواند گزارشات خاصی ازفرایند رابرای خود ایجاد نماید.


 • واسط کاربری مبتنی بروب وگرافیکی باکاربری بسیار ساده
 • ایجاد، ذخیره، بازیابی وویرایش فرایندهای کاری بصورت گرافیکی
 • دارای فرم‌ساز پیشرفته وپشتیبانی ازطیف گسترده‌ای ازکنترلها وانواع داده‌ای
 • امکان سفارشی‌سازی ساختار گرافیکی فرمها
 • امکان اعمال انواع Validationها وشروط منطقی ومحاسباتی (تعیین قواعد کسب وکار)
 • معرفی ساختار سازمانی ومنابع سازمانی به موتور گردش کار
 • مدیریت واجرای چندین فرایند همزمان
 • Import وExport یک گردش کار وفرایند
 • دارای سرویس دهنده وپایگاه داده بسیار قدرتمند
 • استفاده ازانواع فرمهای سیستمهای مختلف درتعریف یک فرایند گردش کاری
 • مدلسازی فرایند بااستفاده اززبان استاندارد BPMN
 • طراحی وپیاده‌سازی پردازشهای موردنظر سازمان دربخشهای مختلف گردش کار وفرایند
 • انتشار درلحظه تنها بایک کلیک
 • عدم محدودیت درتعریف فرایند
 • انجام پردازشهای اتوماتیک درمراحل مختلف یک گردش کار
 • تعیین مهلت انجام کار درهر قسمت ازگردش کار

 

           

 

میدان هفت تیر،خیابان کریمخان،خیابان خردمند شمالی،پلاک 105
تلفن: 88346241-021 | 88347468-021 | 88348918-021 | 88348469-021 | 88347873-021 | فکس: 88347873-021
info@dsi.co.ir | www.dsi.co.ir